Service Fabric: ปกป้องข้อมูล ASP.NET Core WebApi ด้วย IdentityServer4

ไทย/Eng OAuth2 คือ authorization framework ที่ช่วยให้เราสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้ โดยผู้ใช้จะใช้ credential ที่ตัวเองมีในการยืนยันตัวตน และจะได้ access token กลับมาในการเรียก API อื่นๆ เพื่อขอข้อมูล รูปด้านล่างเป็นขั้นตอนการทำงานคร่าวๆของ OAuth2 ได้มาจาก Harsha Kumara IdentityServer4 คือ middleware ที่สามารถเพิ่ม OpenId and OAuth2 เข้าไปใน ASP.NET …