เรามองหาเพื่อนร่วมธุรกิจที่พร้อมให้เราร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์มาปรับตัว เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ง่ายและยั่งยืนขึ้นบนองค์กร