Front end developer

หน้าที่และความรับผิดชอบหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนาเว็บไซต์หรือเว็บแอพฯ ในส่วนงาน Front End
 • ปรับปรุงเว็บไซต์หรือเว็บแอพฯ ในส่วนงาน Front End
 • ออกแบบและนำเสนอเว็บไซต์หรือเว็บแอพฯ ในส่วนงาน Front End

คุณสมบัติ

 • สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML, CSS, Javascript ได้ในระดับดีเยี่ยม
 • ถ้าเคยพัฒนา Front End ด้วยเครื่องมือ React, Angular, Ember หรือ vue.js จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ WordPress ได้ในระดับดี
 • สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP หรือ ASP.NET ได้
 • มีความกระตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

การศึกษา

ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง


Senior UX Designer

หน้าที่และความรับผิดชอบหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เก็บ Requirement จากผู้ใช้จริง
 • สำรวจแอพฯ ในตลาด
 • ออกแบบ Prototype

คุณสมบัติ

 • มีทักษะด้านการสื่อสารในระดับดีเยี่ยม
 • มีความเข้าใจเรื่อง User Experience ในระดับดีและมีทักษะด้าน UI
 • มีทักษะด้าน Programming ในระดับเบื้องต้น
 • มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

การศึกษา

ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง


Full Stack Software Developer

หน้าที่และความรับผิดชอบหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนาโปรแกรมตามข้อกำหนด ด้วยภาษาที่เหมาะสมกับงาน
 • ออกแบบโครงสร้างโปรแกรม โครงสร้างฐานข้อมูล และโครงสร้างระบบ
 • Test และปรับปรุงคุณภาพโปรแกรม

คุณสมบัติ

 •  มีความรู้ความเข้าใจ OOP เป็นอย่างดี
 • สามารถออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมตาม Design Pattern ที่กำหนด
 • เรียนรู้การใช้ Framework และ Library อื่นๆ ได้เร็ว
 • เข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ Multi Thread , Multi Task
 • ชำนาญการใช้ฐานข้อมูลประเภท NoSql
 • มีทัศนคติที่ดีเมื่อเจอปัญหา และสามารถหาทางแก้ปัญหาได้
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถสอนงานได้
 • มีประสบการณ์  3  ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันอุบัติเหตุ / ประกันสุขภาพ
  • 2.1 ประกันสุขภาพ จ่ายค่ารักษาพยาบาล 600 บาท/ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี)
  • 2.2 กรณีจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกินจำนวน ข้อ 2.1 บริษัทช่วยจ่ายเพิ่มให้ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 5,000บาท/ปี
 3. ค่าทำฟันปีละ 2,000 บาท (จ่ายตามบิลจริง)
 4. ลากิจ 6 วัน/ปี ลาพักร้อน 6 วัน/ปี ลาป่วย 30วัน/ปี
 5. โบนัสประจำปี
 6. ท่องเที่ยวประจำปี
 7. งานเลี้ยงประจำเดือน
 8. งานเลี้ยงวันเกิด
 9. ขนม นม กาแฟฟรี
 10. ส่วนลดร้านกาแฟ Paws 50%
 11. ส่วนลดร้านอาหาร Take View 5%
 12. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับงาน
 13. เงินกู้ฉุกเฉิน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณา)
 14. เงินกู้ซื้ออุปกรณือิเลคทรนิค ที่เกี่ยวของกับงาน (ต้องทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป)
  • 14.1 กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน
  • 14.2 แบ่งชำระได้ไม่เกิน 12 เดือน
  • 14.3 ดอกเบี้ย 0%

วิธีการสมัคร

ส่งเรซูเม่ด้วยตนเองที่ออฟฟิศบริษัท หรือกรอกฟอร์มสมัครงานข้างล่างนี้ หรือทางอีเมล [email protected] สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-000140