ดึงค่า Key Secret และ Certificate จาก Azure KeyVault โดยใช้ C#

ไทย/Eng
โพสต์นี้ จะพูดเกี่ยวกับ การดึงข้อมูลของ “Key”, “Secret”, “Certificate” จาก Azure KeyVault โดยใช้ C#

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. Azure Portal Subscription Account – ถ้ายังไม่มี. ลองที่นี่
 2. Azure KeyVault with generated certificate – ถ้ายังไม่ได้ทำ
 3. Visual Studio – ในโพสต์นี้ใช้ VS2017 Preview 2 with .NET Version 4.6.1

มาเริ่มกันเลย
มี 2 สิ่งที่ต้องทำ คือ:

 • เตรียมความพร้อม – ตั้งค่า Azure KeyVault and Azure ActiveDirectory.
 • พัฒนาแอปสำหรับดึงข้อมูล – ดึง Certificate จาก Azure KeyVault.

โค้ดฉบับเต็มสำหรับโพสต์นี้ อัพโหลดไว้ที่ GitHub

  • เตรียมความพร้อม

อย่างแรก, คุณต้องทำการเปิดสิทธิ์ในการเข้าถึง KeyVault ใน Resource Group ของคุณก่อน.

   1. ไปที่ Azure Portal, จากนั้น ไปที่ “Azure Active Directory” ในส่วนของ “App registrations” คลิกที่ “New application registration”

   1. กำหนด “Name” และ “Sign-on URL”(ไม่จำเป็นต้องใช้ได้จริง แต่ต้องมี). สำหรับ “Application Type” ต้องเป็น “Web app/ API” ไม่เช่นนั้น จะสร้าง Key สำหรับการยืนยันตัวตนไม่ได้

   1. หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็น “Application ID” ซึ่งนี่จะเป็น ClientId สำหรับ โปรแกมที่จะพัฒนาต่อไป

   1. ต่อไป คลิกปุ่ม “Settings” ตามรูปข้างล่าง จากนั้นไปที่ “Keys” กำหนด “description” และเลือก “expires” เมื่อเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม “Save”

   1. จากนั้น ข้อความ secret จะปรากฏขึ้นมา ทันทีที่บันทึกเสร็จเรียบร้อย ซึ่งนี่จะเป็น ClientSecret สำหรับโปรแกรมที่จะพัฒนาต่อไป

คุณต้องก็อปปี้เก็บไว้ทันที เพราะว่าข้อความนี้จะปรากฏแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้อีก นอกเสียจากจะลบ แล้วสร้างใหม่

สำหรับการสร้างตัวตนใน Active Directory สำหรับการเข้าถึงแอปต่างๆ ใน Resource Group เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ ณ ตอนนี้ ยังไม่สามารถเข้าถึง KeyVault ได้ ยังเหลืออีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำ คือการเพิ่มตัวตนนี้ ให้มีสิทธิ์เข้าถึง KeyVaut ของเราต่อไป

   1. ในส่วนของตัวเลือก “Configure from template” ให้เลือก “Key, Secret, & Certificate Management” จากนั้น “Select Principal” เลือกตัวตนที่สร้างไว้ใน Active Directory จากขั้นตอนก่อนหน้านี้

   1. ถึงตรงนี้ เราพร้อมที่จะพัฒนาโปรแกรมที่จะมาเรียกข้อมูลแล้ว
  • พัฒนาแอปสำหรับดึงข้อมูล
   1. เปิด Visual Studio และสร้างโปรเจ็คใหม่

   1. ก่อนอื่น คุณต้องติดตั้ง NyGet 2 แพกเกจ ได้แก่ “Microsoft.Azure.KeyVault”, “Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory”


   1. ประกาศตัวแปรคงที่ CLIENT_ID and CLIENT SECRET
const string CLIENT_ID = "Key from step 1.3";
const string CLIENT_SECRET = "Key from step 1.5";
   1. เขียนเมธอดสำหรับการยืนยันตัวตนด้วย ActiveDirectory
static KeyVaultClient GetClient() => new KeyVaultClient(new KeyVaultClient.AuthenticationCallback(async (string authority, string resource, string scope) =>
{
  var context = new AuthenticationContext(authority, TokenCache.DefaultShared);
  ClientCredential clientCred = new ClientCredential(CLIENT_ID, CLIENT_SECRET);
  var authResult = await context.AcquireTokenAsync(resource, clientCred);
  return authResult.AccessToken;
}));
   1. เราสามารถอ้างถึง certificates ใน KeyVault ได้ 2 แบบ คือ
    • ใช้ Certificate Identifier. โดย Certificate Identifier สามารถหาได้จากรูปด้านล่าง

const string CERTIFICATE_IDENTIFIER = "https://key-vault-just-for-test.vault.azure.net/certificates/TestCertificate/ee3c947cdb5241c2a7f711f9770b669e";
    • ใช้ KeyVaule Identifier + Certificate Name


const string KEY_VAULT_IDENTIFIER = "https://key-vault-just-for-test.vault.azure.net/";
const string CERTIFICATE_NAME = "TestCertificate";
   1. เขียนเมธอด Main ดังต่อไปนี้
static void Main(string[] args)
{
  var Client = GetClient();
  var Certificate = Client.GetCertificateAsync(CERTIFICATE_IDENTIFIER).GetAwaiter().GetResult();
  Console.WriteLine(Certificate.X509Thumbprint.ToHexString());

  var Certificate2 = Client.GetCertificateAsync(KEY_VAULT_IDENTIFIER, CERTIFICATE_NAME).GetAwaiter().GetResult();
  Console.WriteLine(Certificate2.X509Thumbprint.ToHexString());
}
   1. ในโปรเจ็คนี้ ผมได้เขียน ส่วนขยายคลาส (Extension) “string” เพื่อแปลงค่าจาก byte array เป็น hex string โดยคลาสส่วนขยาย เขียนได้ดังนี้
public static class StringExtend
{
  public static string ToHexString(this byte[] hex)
  {
    if (hex == null) return null;
    if (hex.Length == 0) return string.Empty;

    var s = new StringBuilder();
    foreach (byte b in hex)
    {
      s.Append(b.ToString("x2"));
    }
    return s.ToString();
  }
}
   1. ถึงตรงนี้ โปรเจ็คเราพร้อมที่จะรันแล้ว โดยผลลัพธ์ สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

นอกจากจะดึงข้อมูลมาแสดงแล้ว เรายังสามารถใช้ ไลบรารี เหล่านี้ในการ สร้าง แก้ไข หรือ ลบ ข้อมูลใน KeyVault ได้อีกด้วย
ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน แล้วเจอกันใหม่ โพสต์หน้า
Happy Coding.

Leave a Reply

Your email address will not be published.